Điều khoản sử dụng

Chương I. Các quy định chung

Điều 1: (Mục đích)

Mục đích của điều khoản này là nhằm quy định các điều kiện sử dụng, thủ tục và các tình huống cần thiết khác về dịch vụ do KO-BOX ( sau đây gọi là “công ty”) cung cấp.

Điều 2: Hiệu lực của điều khoản và các thay đổi

1. Nội dung của điều khoản này sẽ có hiệu lực dưới hình thức thông báo với thành viên bang cách đăng tải lên màn hình của dịch vụ hoặc bằng phương pháp khác

2. Trong trường hợp có lý do chính đáng, công ty có thể thay đổi điều khoản này, trong trường hợp điều khoản có thay đổi, mọi thông báo sẽ được thông báo đến thành viên thông qua hình thức ở khoản 1, trong vòng ít nhất 7 ngày.

3. Trong trường hợp có dịch vụ mới cải tiến tại website, nếu không có giải thích nào khác được đăng tải thì dịch vụ vẫn được cung cấp theo điều khoản này.

 

Điều 3: Định nghĩa
1. Các thuật ngữ được dùng trong điều khoản này được định nghĩa như sau:

  1. Thành viên: Là cá nhân hoặc pháp nhân hoặc tổ chức có pháp nhân ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ với công ty.
  2. Người điều hành: Là người được công ty chỉ định để quản lý toàn bộ dịch vụ được vận hành trôi chảy. 
  3. ID: Là tổ hợp chữ cái và con số do thành viên tự lập và được công ty công nhận nhằm phân biệt các thành viên với nhau và đảm bảo việc sử dụng dịch vụ của thành viên
  4. Mật khẩu: Là tổ hợp chữ cái và con số do tự thành viên thành lập để bảo vệ thông tin của thành viên. 
  5. Tạm ngưng cung cấp dịch vụ: Là việc tạm ngưng cung cấp dịch vụ trong một thời gian nhất định theo các yêu cầu nhất định do công ty quyết định trong thời gian sử dụng bình thường của dịch vụ. 
  6. Hủy hợp đồng: Là việc công ty hoặc thành viên hủy hợp đồng sử dụng sau khi khai thông dịch vụ.

2. Những thuật ngữ được sử dụng ở điều khoản này, trừ những thuật ngữ đã được định nghĩa ở khoản 1 điều này, được sử dụng dựa vào những quyết định được thông báo ở mỗi dịch vụ và quan hệ pháp luật.

 

Chương II. Ký kết hợp đồng sử dụng.

Điều 4. ( Phân loại dịch vụ)
1.Dịch vụ công ty cung cấp cho thành viên được phân thành dịch vụ cơ bản và dịch vụ mở rộng.

2. Nội dung chi tiết về các loại dịch vụ sẽ được công ty riêng ở thông báo sử dụng dịch vụ hoặc trên thông báo chính thức của công ty.

 

Điều 5. ( Thành lập hợp đồng sử dụng)

Khi thành viên nhấn nút trả lời “Đồng ý” cho câu hỏi “Bạn có đồng ý với những điều khoản sử dụng ở trên không’ công ty sẽ hiểu là thành viên đã đồng ý với những nội dung của điều khoản sử dụng này. Điều này tương tự khi điều khoản thay đổi, trong trường hợp thành viên không đồng ý với điều khoản mới, có thể hủy đăng kí thành viên.

 

Điều 6 ( Đăng kí sử dụng dịch vụ)
1. Người đăng ký dịch vụ có thể đăng ký bằng cách soạn thảo và nộp online đơn đăng ký do công ty quy định.

2. Hợp đồng sử dụng được thành lập bởi sự cho phép của công ty về việc thành viên đăng ký tham gia thành viên.

3. Trong những trường hợp sau đây, công ty có thể giới hạn việc cho phép đăng ký sử dụng của người đăng ký, việc cho phép sử dụng sẽ được bảo lưu cho đến khi các lý do sau được giải quyết.

① Thiếu dung lượng thiết bị liên quan đến dịch vụ.

Có vấn đề trong kỹ thuật.

③ Những tình huống bất đắc dĩ khác.

④ Người đăng kí sử dụng phải tuân thủ theo các điều sau đây.

Phải sử dụng tên thật của bản thân để điền vào đơn đăng ký thành viên. Không được sử dụng tên của người khác.

Nội dung của đơn đăng ký thành viên phải đúng với sự thật tại thời điểm viết đơn. Không được viết đơn đăng ký với các mục đích xâm phạm thuần phong mỹ tục, an toàn trật tự xã hội.

Trong trường hợp thay đổi hình thức hoặc nội dung của đơn đăng ký vẫn phải viết vào đơn những điều đúng với sự thật tại thời điểm viết đơn.

Trường hợp người đăng ký sử dụng dịch vụ viết đơn không đúng với sự thật hiện tại hoặc thông tin không được kiểm chứng hoặc có lý do thích đáng để nghi ngờ những điều trên thì sẽ bị hạn chế sử dụng dịch vụ.

⑤ Trẻ vị thành niên chưa đủ 14 tuổi phải có sự đồng ý của bố mẹ hoặc người đại diện về mặt pháp luật mới được phép đăng ký sử dụng dịch vụ, áp dụng tương tự cho trường hợp sử dụng dịch vụ mất phí của người sử dụng chưa đủ 18 tuổi.

 

Điều 7. Thay đổi địa chỉ ID thành viên.
1. Trong những trường hợp sau, công ty có quyền trực tiếp yêu cầu thành viên thay đổi ID, thành viên có thể đổi ID dựa theo đăng ký thay đổi ID của bản thân.

① Lo lắng về đời sống riêng tư của thành viên bị xâm hại do ID đã đăng ký có chứa thông tin như số chứng minh nhân dân, số điện thoại,…

② Trường hợp xâm phạm thuần phong mỹ tục hoặc đe dọa đến người khác.

③ Phía công ty có những lý do chính đáng khác.

 

Điều 8. Đồng ý sử dụng thông tin cá nhân thành viên.
1. Những thông tin công ty yêu cầu thành viên cung cấp trong đơn đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được thực hiện theo hợp đồng sử dụng đã ký với mục đích cung cấp dịch vụ theo hợp đồng sử dụng.

2. Thông tin của thành viên sẽ được cung cấp cho công ty và các doanh nghiệp hợp tác với công ty nhằm mục đích thành viên có thể sử dụng tiện lợi dịch vụ của công ty và các doanh nghiệp hợp tác với công ty.

3. Trong trường hợp có yêu cầu của từ cơ quan nhà nước dựa trên quy định pháp luật Việt Nam hoặc trường hợp có yêu cầu cung cấp thông tin khác dựa theo các trình tự quan hệ pháp luật thì thông tin của thành viên có thể được cung cấp.

4. Trong quá trình làm việc, công ty có thể sử dụng toàn bộ hoặc một phần thông tin cá nhân của thành viên để làm tài liệu thông kê hoặc cung cấp cho cơ quan khác.

5. Thành viên có thể xem và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bản thân bất cứ lúc nào. Trong trường hợp thành viên không đồng ý với nội dung điều khoản sử dụng và bị hủy đăng ký, công ty sẽ xóa bỏ thông tin cá nhân của thành viên.

6. Công ty có thể tiếp cận đến cookie của máy tính thành viên thông qua dịch vụ. Thành viên có thể thay đổi cài đặt của chương trình để từ chối hoặc cảnh báo tín hiêụ của cookie.

 

Điều 9. ( Thông tin cá nhân và mục đích sử dụng)

1. Được sử dụng khi phát triển chất lượng dịch vụ và sự kiện ở website.

2. Yêu cầu chi phí sử dụng dịch vụ thành viên.

3. Marketing sử dụng thông tin của thành viên.

 

Điều 10 ( Lưu giữ thông tin cá nhân và thời gian sử dụng)

1. Thông tin cá nhân của thành viên được lưu giữ cho đến trước khi thành viên bị mất tư cách thành viên, và được công ty lưu giữ cho đến khi thành viên mất tư cách thành viên. Tuy nhiên, trong trường hợp thành viên không đăng nhập vào website trong một năm, thông tin sẽ tự động xóa bỏ. 

2. Thành viên có thể sử dụng đến trước khi bản thân mất tư cách thành viên.

 

Chương III. Sử dụng dịch vụ

Điều 11. ( Thời gian sử dụng dịch vụ )

1. Công ty sẽ ngay lập tức mở dịch vụ cho thành viên sau khi chấp nhận đăng ký sử dụng của thành viên. Tuy nhiên trong trường hợp kỹ thuật hoặc nghiệp vụ của công ty có khiếm khuyết và không thể mở dịch vụ được thì ngay lập tức sẽ thông báo ở dịch vụ hoặc thông báo đến thành viên.

2. Theo nguyên tắc, dịch vụ có thể được sử dụng trong suốt 24 giờ một ngày. Tuy nhiên dịch vụ có thể bị ngưng một phần hoặc toàn phần vì lí do kỹ thuật hoặc nghiệp vụ của công ty hoặc công ty trong thời gian nhất định sẽ tạm ngưng cung cấp một phần hoặc toàn phần dịch vụ với mục đích quản lý, trong trường hợp này công ty sẽ thông báo đến thành viên trước hoặc sau sự việc.

3. Công ty có thể quyết định thời gian riêng có thể sử dụng các dịch vụ đặc biệt, trong trường hợp này công ty sẽ thông báo trước về nội dung.

 

Điều 12 ( Cung cấp dịch vụ và thay đổi)

1. Công ty sẽ cung cấp đến thành viên tất cả nội dung và sự kiện diễn ra ở dịch vụ được công ty cung cấp. 

2. Dịch vụ do công ty cung cấp bao gồm dịch vụ miễn phí và dịch vụ có phí. Khi bổ sung dịch vụ công ty sẽ thông báo trước, đồng thời các điều khoản sử dụng sẽ dựa trên các điều khoản, chính sách và nguyên tắc điều hành dịch vụ do công ty quyết định riêng.

3. Khi dịch vụ được đổi mới, công ty sẽ thông báo đến thành viên bằng thư điện tử hoặc công bố trên trang đầu của website về nội dung và ngày giờ cung cấp dịch vụ mới.

 

Điều 13: Phí dịch vụ

1. Dịch vụ chuyển phát và mua vào được công ty cung cấp là dịch vụ có thu phí, thành viên phải thanh toán phí dịch vụ được biểu thị ở mỗi dịch vụ rồi mới sử dụng được.

 

Điều 14 ( Cung cấp thông tin và đăng quảng cáo)

1. Công ty có thể đăng quảng cáo liên quan đến vận hành dịch vụ tại các vị trí công ty chỉ định như email, trang chủ, màn hình dịch vụ. Đây là biện pháp nhằm làm rõ nguồn gốc của nội dung được cung cấp hoặc nội dung dựa theo hợp đồng với công ty quảng cáo.

2. Thành viên không được có các hành vi ngăn cản banner quảng cáo ở trang chủ như tùy ý xóa hoặc phỉ báng banner quảng cáo do công ty cung cấp ở trang chủ và các hành vi khác.

3. Khi thành viên nhấp chuột vào một đường link khác bao gồm trong dịch vụ, và đường link này dẫn đến một trang web khác, thì chính sách bảo hộ thông tin cá nhân của trang này không liên quan đến công ty.

 

Điều 15 ( Xóa bài đăng hoặc nội dung)

Công ty có thể xóa hoặc bổ sung các bài đăng hoặc nội dung vi phạm quy định hoặc vượt quá thời gian đăng bài mà không cần có thông báo trước hay đồng ý của thành viên.

 

Điều 16 (Ngưng cung cấp dịch vụ)

Với trường hợp dịch vụ miễn phí, công ty có thể gián đoạn hoặc sửa chữa một phần hoặc toàn phần dịch vụ bất cứ lúc nào theo nhu cầu của công ty, trong trường hợp này công ty sẽ lập tức thông báo cho thành viên thông qua thư điện tử hoặc trang chủ công ty.

 

Chương IV. Quyền lợi và nghĩa vụ

Điều 17. (Nghĩa vụ của công ty)
1. Nếu không có lý do đặc biệt, công ty phải luôn luôn duy trì trạng thái có thể cung cấp dịch vụ và luôn cố gắng hết sức để cung cấp dịch vụ ổn định.

2. Trong trường hợp công ty nhận được phàn nàn của thành viên về dịch vụ, công ty phải ngay lập tức xử lí. Trường hợp không thể giải quyết ngay, phải thông báo đến thành viên thông qua dịch vụ hoặc thư điện tử về lý do và lịch trình xử lí.

 

Điều 18. (Nghĩa vụ của thành viên)

1. Thành viên phải tuân thủ các quan hệ pháp luật, các quy định của điều khoản này, nội dung chú ý được thông báo ở dịch vụ và thông báo sử dụng, các thông báo của công ty, đồng thời không được có các hành vi cản trở công việc của công ty.

2. Thành viên không được có các hành vi sử dụng dịch vụ để vụ lợi cá nhân mà không có sự đồng ý trước của công ty, đồng thời không được đăng tải, phân phát các tài liệu pháp luật cấm.

3. Thành viên có trách nhiệm quản lý duy trì mật khẩu và ID của bản thân, và chịu trách nhiệm hoàn toàn về các kết quả phát sinh do sử dụng ID và mật khẩu của bản thân. Trong trường hợp ID và mật khẩu bị sử dụng mà không có sự đồng ý của bản thân phải ngay lập tức thông báo với công ty.

4. Không được làm các hành động liên quan đến dịch vụ của công ty sau:

① Hành vi sử dụng thông tin nhận được thông qua sử dụng dịch vụ mà không có sự đồng ý của công ty, copy, phục chế, thay đổi, biên dịch, xuất bản, truyền thông hay những phương pháp khác sử dụng thông tin này hoặc cung cấp cho người khác.

② Đăng tải hoặc dẫn link, lan truyền những nội dung văn hóa phẩm đồi trụy vi phạm trật tự xã hội lên trang chủ của bản thân hoặc lên bản tin của dịch vụ.

③ Hành vi xúc phạm, gây tổn hại đến danh dự của người khác, hành vi xâm hại đến các quyền lợi của người khác như quyền sở hữu trí tuệ.

④ Hành vi hack hệ thống hoặc lan truyền virus máy tính, hành vi liên tục lan truyền những nội dung như thông tin quảng cáo gây ảnh hưởng đến người khác người khác.

⑤ Hành vi sử dụng bất hợp pháp ID của thành viên khác.

⑥ Hành vi thu thập, lưu trữ thông tin cá nhân của người dùng khác.