Trung tâm dịch vụ

Tổng số:1 (1 /1 trang)
Con số Tiêu đề Ngày đăng kí
1 [Sự hủy bỏ] Quá trình hủy đơn 2019-04-04
* Trước khi người bán hàng vận chuyển sản phẩm – có thể hủy đơn hoàn toàn không mất phí. * Khi người bán hàng đã vận chuyển và sản phẩm đang trên đường đến KO-BOX ware house – chi phí vận chuyển nội địa Hàn Quốc ( thường là $3) * Đang kiểm hàng tại KO-BOX ware house hoặc đã hoàn thành kiểm hàng: chi phí vận chuyển nội địa Hàn Quốc ( thường là $3), chi phí kiểm hàng, trả hàng (100,000 đ) * Sau khi bắt đầu vận chuyển quốc tế- không thể hủy.