Trung tâm dịch vụ

Tổng số:1 (1 /1 trang)
Con số Tiêu đề Ngày đăng kí
1 [Vận chuyển] Quá trình vận chuyển 2019-04-04
* Người bán hàng -> Kho KO-BOX-> Chi nhánh bán lẻ KO-BOX -> Khách hàng. Những ngày dưới đây được hiểu là ngày làm việc. 1) Người bán -> Kho KO-BOX Hoàn tất thanh toán lần 1~3 ngày. 2) Kho KO-BOX Kiểm hàng, đóng gói lại, vận chuyển, thông quan 2~5 ngày. 3) Chi nhánh bán lẻ của KO-BOX đến khách hàng Kiểm hàng, đóng gói lại, 1~4 ngày, chi phí vận chuyển trong nước ( trả sau, GHN) và thanh toán lần 2. Có thể quan sát đường đi của sản phẩm Có thể kiểm tra tình trạng vận chuyển của sản phẩm tại trang của tôi. * Trì hoãn vận chuyển KO-BOX không chịu trách nhiệm về các trì hoãn do các lý do nằm ngoài quản lí của KO-BOX như thiên tai, trì hoãn vận chuyển do lỗi công ty vận chuyển. Ngay sau khi kiểm tra chúng tôi sẽ thông báo đến quý khách, sẽ cố gắng nỗ lực trên lập trường của khách hàng, chúng tôi xin cam kết về lịch trình phía trước.